یازدهمین شماره از دوفصلنامه تخصصي قرآن و علم از چاپ خارج شد. نامه الکترونیک

یازدهمین شماره از دوفصلنامه تخصصي قرآن و علم از چاپ خارج شد:

در اين شماره مقالات زير آمده است: ...

ادامه مطلب...